Statut
STATUT
KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA 
FUNDACJI NA RZECZ RODZINY
w WARSZAWIE
Statut został opracowany na podstawie: art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr. 23, poz. 225 z późn. zm.).      

Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Katolickie Przedszkole Fundacji Na Rzecz Rodziny. 2. Siedziba przedszkola znajduje przy ulicy Przy Bażantarni 3 w Warszawie. 3. Na pieczęciach nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 4. Osobą Prowadzącą przedszkolejest Fundacja Na Rzecz Rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 3.

§ 2

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną z uprawnieniami przedszkola publicznego. Numer ewidencyjny 123PN. 2. Dekretem z dnia 23.05.2006 r. nadanym przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego przedszkole otrzymało status przedszkola katolickiego. 3. Dyrektor przedszkola przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników przedszkola zobowiązany jest dobierać osoby, które będą utożsamiać się z misją wychowawczą przedszkola przez pracę i przykład w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z charakterem przedszkola określonym w niniejszym statucie.

§ 3

1. Przedszkole spełnia warunki ustawowe przewidziane dla przedszkoli niepublicznych posiadających uprawnienia przedszkoli publicznych, tj.: 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania przedszkola publicznej tego typu, 3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla przedszkoli publicznych, 4) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. 2. Przedszkole jest dostępne dla dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni akceptują jego statut, a ich wizja wychowania i edukacji dziecka jest spójna ze statutem i innymi dokumentami przedszkola.

§ 4

1. Cykl kształcenia w przedszkolu trwa trzylata. 2. Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale XI. 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 4. Nauczanie religii katolickiej jest obowiązkowe i podlega nadzorowi pedagogicznemu na podstawie oddzielnych przepisów.

§ 5

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie i rozwój przedszkola są: 1) statut przedszkola, 2) przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego, 3) program wychowawczy, 4) program profilaktyki i działań prozdrowotnych, 5) koncepcja pracy przedszkola.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 1

1.    Przedszkole kształci i wychowuje dzieci w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. 2.    Celem pracy przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Realizuje go w ścisłej współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka. 3.    Przedszkole przygotowując dziecko do nauki w szkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności: 1)      przekazuje wiarę w Boga, 2)      wspomaga integralny rozwój dziecka, 3)      uczy samodzielności i odpowiedzialności, 4)      umożliwia dziecku poznawanie siebie oraz świata w jego jedności i złożoności, 5)      uczy rozpoznawania zagrożeń zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, 6)      kształtuje wrażliwość dziecka na potrzeby innych, 7)      kształtuje umiejętności społeczne dziecka, szczególnie w sferze komunikacji interpersonalnej i świadomości norm społecznych, uczy wyrażania swoich potrzeb, emocji, 8)     pomaga w poznawaniu otaczającego świata oraz umożliwia kontakt z kulturą i sztuką, 9)     podąża za spontaniczną motywacją poznawczą dziecka ukierunkowując ją w świadome podejmowanie zadań, 10)    stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, 11)  rozbudza i rozwija indywidualne zdolności twórcze dziecka, 12)  uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci i troszczy się o zapewnienie im równych szans, 13)  kształtuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów, 14)  prowadzi edukację regionalną i ekologiczną, 15)  wspiera wychowawczą rolę rodziny. 4. Przedszkole zapewnia: 1) podmiotowe traktowanie każdego ucznia i jego rodziny, 2) przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego realizowane w oparciu o rozporządzenie właściwego ministra ds. oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego, 3) realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji, 4) wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wsparcie psychologa przedszkolnego, 5) profesjonalną realizację programu wychowawczego oraz profilaktyki i działań prozdrowotnych, 6) zajęcia dodatkowe (w części dodatkowo płatne) zgodnie z potrzebami dzieci i arkuszem organizacyjnym przedszkola, 7) warunki do rozwijania indywidualnych zdolności edukacyjnych i twórczych dzieci, 8) bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 9) bezpieczeństwo podczas uroczystości i zorganizowanych wyjść poza przedszkole, 10)diagnozę wiedzy i poziomu rozwoju funkcji poznawczych dzieci, 11) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci pięcioletnich, 12) dodatkowo płatne żywienie (trzy posiłki dziennie), 13) przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej.  

Rozdział III

OSOBA PROWADZĄCA PRZEDSZKOLE – FUNDACJA NA RZECZ RODZINY

§ 1

1. Osoba Prowadząca sprawuje opiekę i nadzór nadcałokształtem działalności przedszkola, a w szczególności: 1) nadaje przedszkolu statut i dokonuje jego nowelizacji, 2) zatrudnia i zwalnia dyrektora przedszkola, 3) zatwierdza, przygotowany przez dyrektora arkusz organizacyjny oraz plan finansowy przedszkola, 4)przyjmuje roczne sprawozdanie dyrektora przedszkola z wykonania planu finansowego przedszkola oraz roczne sprawozdanie dyrektora z działalności dydaktyczno– wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, 5)podejmuje decyzje w sprawach strategii finansowej i struktury administracyjnej przedszkola oraz decyzje dotyczące inwestycji przedszkolnych. 2. Osoba Prowadząca opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 3. Osoba Prowadząca podejmuje określone prawem działania związane z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 4. Na wniosek dyrektora przedszkola, Osoba Prowadząca wyraża zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora i akceptuje kandydaturę lub powołuje nauczyciela, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w przedszkolu. 5. Zapewnia obsługę finansowo-księgową. 6. Osoba Prowadząca w ciągu 14 dni rozstrzyga odwołanie rodziców / opiekunów prawnych wychowanka od decyzji dyrektora. 7. Występuje do Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego o powołanie prefekta przedszkola.

Rozdział IV

KSIĘDZ PREFEKT PRZEDSZKOLA

 

§ 1

1.    Ksiądz prefekt, którego powołuje dekretem Arcybiskup Metropolita Warszawski sprawuje opiekę duchową nad społecznością przedszkolną, troszczy się o formację duchową dzieci, rodziców i nauczycieli: 1)      katechizuje, 2)      troszczy się o udział przedszkola w życiu Kościoła lokalnego, 3)      współorganizuje spotkania formacyjne dla nauczycieli, a także rodziców. 2.      Koordynatorem organizacji życia religijnego przedszkola jest ksiądz prefekt wraz z katechetami. Swoje propozycje działań przedstawia do akceptacji dyrektora przedszkola.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 1

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola,opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz zatwierdza Osoba Prowadząca przedszkole.

§ 2

1. Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, uwzględniający higienę, ochronę zdrowia, potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców. 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

§ 3

1. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 przez 11 miesięcy w roku. Termin przerwy wakacyjnej przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.

§ 4 

1.Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystą mszą świętą. 2.Nauczyciele modlą się z dziećmi przed posiłkami.  

§ 5

1. W pierwszej połowie września organizowane jest obowiązkowe zebranie organizacyjne dla wszystkich rodziców / opiekunów prawnych dzieci, na którym zostają zapoznani z terminami wydarzeń i imprez planowanych na rozpoczynający się rok szkolny. 2. Na powyższym zebraniu przyjmowany jest sposób komunikowania się dyrektora z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci w rozpoczynającym się roku szkolnym, np. drogą mailową, przez informacje na tablicach ogłoszeń.  

§ 6

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (grupa), w którym dzieci realizują podstawę programową. Liczba dzieci w oddziale nie powinna być większa niż 16. 2. Każdy oddział składa się z dzieci z jednego rocznika lub z dzieci z różnych roczników, ale w zbliżonej proporcji.

§ 7

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§ 8

1. Organizację zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć. Jest on ustalany przez dyrektora przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

§ 9

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć dodatkowych, specjalistycznych i konsultacji.

§ 10

Dokumentowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu prowadzi się za pomocą: 1)   dzienników zajęć poszczególnych grup, 2)   dzienników lub dziennych kart zajęć dodatkowych, 3)   materiałów diagnostycznych wynikających z wewnętrznych procedur, 4)   zapisów audio i video.

§ 11

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu. Upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko wskazanej przez rodzica / opiekuna prawnego osoby, jej nr dowodu osobistego i telefon kontaktowy a także czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych. 2. Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet, jeśli posiadają upoważnienie rodziców / opiekunów prawnych. 3. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać w tzw. czasie zabaw dowolnych (czyli nie w trakcie posiłków, zajęć dydaktycznych z wychowawcą, zajęć dodatkowych). 4. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka z wyraźnymi objawami choroby, chyba, że rodzice / opiekunowie prawni przedstawią pozytywne zaświadczenie o zdrowiu dziecka. 5. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane). 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać je (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady postępowania nauczyciela w powyższej sytuacji a także w wypadku nie zjawienia się rodzica / opiekuna prawnego po dziecko po godzinach zamknięcia przedszkola określają wewnętrzne procedury przedszkola przedstawione i przypominane rodzicom / opiekunom prawnym we wrześniu każdego roku.

 § 12

1. Wszyscy pracownicy przedszkola, niezależnie od zajmowanego stanowiska, odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci: 1) każdy pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola, sekretarza przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia albo życia wychowanków.

§ 13

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje dyrektor przedszkola. Wysokość wnoszonych opłat za wyżywienie dziecka ustala się w oparciu o przeprowadzoną kalkulację firmy cateringowej.

Rozdział VI

ORGANY PRZEDSZKOLA. ZAKRES ICH ZADAŃ ORAZ ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW POMIĘDZY NIMI, A TAKŻE WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA PRZESZKOLNEGO

§ 1

1. Organami przedszkola są: 1) dyrektor przedszkola, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców (jeśli zostanie utworzona).

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 § 2

1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także: 1) dba o realizację zadań i misji przedszkola zgodnie ze statutem, 2)  sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. a) opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego i co najmniej dwa razy w roku przedstawia radzie ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru, 3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz dba o jej autorytet a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, a jeżeli są niezgodne z prawem oświatowym – wstrzymuje je i powiadamia o tym fakcie osobę prowadzącą szkołę oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 4) po zasięgnięciu opinii Osoby Prowadzącej, powołuje oraz odwołuje wicedyrektora przedszkola, a także określa jego kompetencje, 5) odpowiada za współpracę przedszkola z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Biurem Edukacji m. st. Warszawy oraz Dzielnicą Ursynów m. st. Warszawy, w szczególności w zakresie: a) przekazywania danych związanych z dotacjami finansowymi należnymi przedszkolu, b) przekazywania danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, 6) reprezentuje przedszkole przed Kurią Metropolitalną Warszawską, 7) współpracuje z Radą Rodziców, 8) prowadzi politykę kadrową przedszkola, ustala zakres obowiązków wszystkich pracowników, 9) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności katolickich, których celem statutowym jest wspieranie przedszkoli w ich działalności edukacyjnej; zawarcie umów strategicznych z tymi instytucjami wymaga zgody Osoby Prowadzącej, 10) wspiera nauczycieli w realizacji awansu zawodowego i wykonuje zadania z tym związane na podstawie odpowiednich przepisów, 11) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom przedszkola, 12) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w oparciu o zatwierdzony plan finansowy, a) projekt planu finansowego na kolejny rok szkolny przedstawiany jest do zatwierdzenia Osobie Prowadzącej przed jego rozpoczęciem w terminie obopólnie ustalonym, 13) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola, a) projekt arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny przedstawiany jest Osobie Prowadzącej przed jego rozpoczęciem w terminie obopólnie ustalonym,   14) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o odpowiednie przepisy, 16) przyjmuje dzieci do przedszkola zgodnie z obowiązującymi procedurami 17) podejmuje decyzje o skreśleniu wychowanka z listy przedszkolaków. Decyzja taka jest równoznaczna także z rozwiązaniem umowy o kształcenie dziecka, 18) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 19) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 20) co najmniej raz w roku dokonuje kontroli stanu bezpieczeństwa budynku przedszkolnego, urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych, 21) odpowiada za dokumentację przebiegu nauczania oraz dokumentację dotyczącą zatrudnionych w przedszkolu pracowników, 22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.  

RADA PEDAGOGICZNA. KOMPETENCJE ORAZ ORGANIZACJA PRACY

RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 3

Zasady ogólne

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, realizującym zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci zgodnie z misją i katolickim charakterem przedszkola. 2. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z procedurami opisanymi w statucie przedszkola. 3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor przedszkola, pod jego nieobecność funkcję tę pełni wicedyrektor lub wyznaczony wcześniej nauczyciel. Wówczas porządek zabrania zatwierdza dyrektor. 4. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, bez względu na wymiar i formę zatrudnienia. 5. Zakłada się i prowadzi księgę uchwał Rady Pedagogicznej. 6. W zebraniach Rady lub w określonych punktach ich porządku mogą uczestniczyć: 1) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 2) przedstawiciele Osoby Prowadzącej przedszkole, 3) przedstawiciele Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 4) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub na wniosek Rady.

§ 4

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

 

1. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. 2. Zebrania Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 3. Organizuje się szkoleniowe Rady Pedagogiczne. 4.  Radę Pedagogiczną zwołuje zawsze przewodniczący - dyrektor przedszkola, a zebrania mogą być organizowane: 1) zarządzeniem dyrektora przedszkola, 2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3) na wniosek Osoby Prowadzącej przedszkole, 4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. Rada podejmuje uchwały i przyjmuje opinie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 6. Głosowanie jest jawne. 7. W szczególnych przypadkach dopuszcza się głosowanie tajne, np. w sprawach personalnych. 8. Przy głosowaniu tajnym przewodniczący Rady powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną (przewodniczący i dwóch członków) i wskazuje osobę odpowiedzialną za przygotowanie kart do głosowania. 9. Komisja skrutacyjna ze swoich czynności sporządza protokół zawierający treść uchwały, której dotyczy głosowanie, liczbę członków Rady według listy obecności oraz wyniki głosowania. 10. Protokół komisji skrutacyjnej jest załącznikiem do protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej. 11. Zebrania Rady są protokołowane. 12. Protokolanta wskazuje przewodniczący Rady. 13. Protokoły są podpisywane przez protokolanta i przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 14. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania się z protokołem.

§ 5

Obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej

 

1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do powiadomienia jej członków o terminie i porządku zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 2. Tygodniowy termin powiadamiania nie jest wymagany w przypadku zebrań nadzwyczajnych, zwoływanych w nagłych przypadkach. 3. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi jej przewodniczący. 4. Przewodniczący może zlecić omawianie niektórych punktów porządku zebrania innym osobom. 5. Działania przewodniczącego winny pozwalać członkom Rady na swobodne wyrażanie opinii oraz tworzyć klimat życzliwości i współpracy wszystkich członków Rady.

§ 6

Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 1) zgłaszania propozycji zmian w porządku zebrania, 2) zgłaszania wniosków dotyczących pracy przedszkola, 3) wnoszenia poprawek do protokołu. 2. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 1) obecności na wszystkich zebraniach Rady, 2) czynnego uczestnictwa w pracach Rady, 3) przestrzegania prawa przedszkolnego, w tym zarządzeń dyrektora przedszkola, 4) realizowania uchwał Rady, również wtedy, gdy zgłosił do niej zastrzeżenia lub głosował za jej odrzuceniem, 5) zgodnej współpracy z pozostałymi członkami Rady.  

§ 7

Rodzaje oraz zadania zespołów i komisji Rady Pedagogicznej

3. Dyrektor przedszkola może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe oraz komisje. 1) stałe zespoły Rady Pedagogicznej: a. zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - zdaniem zespołów jest: 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień, 2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania, 3. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb 4. przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem 5. opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 6. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli, 7. wspieranie rodziców / opiekunów prawnych w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, 8. współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. b. zespół do spraw wychowawczych, profilaktyki i działań prozdrowotnych - zespoły opracowują program wychowawczy oraz program profilaktyki i działań prozdrowotnych, - zespoły opracowują roczne plany wychowawcze dla każdego oddziału, - zespoły opracowują roczne programy profilaktyczne i działań prozdrowotnych, - zadaniem nauczycieli jest wymiana doświadczeń w pracy wychowawczej oraz coroczna ewaluacja przedszkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki i działań prozdrowotnych, - w pracach każdego zespołu uczestniczy psycholog przedszkolny, - zespoły powołują przewodniczących spośród swoich członków. 2) doraźne zespoły rady: a. zespół do spraw ewaluacji - w skład zespołu wchodzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora przedszkola, - zadaniem zespołu jest wybór przedmiotu ewaluacji wewnętrznej dla planu nadzoru pedagogicznego, - zespół opracowuje nieokreślone w rozporządzeniu poziomy spełniania poszczególnych wymagań w obszarach opisanych rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym - przewodniczącym zespołu jest dyrektor przedszkola. b. zespół do spraw promocji przedszkola - w skład zespołu wchodzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora przedszkola, - zespół przygotowuje organizację dni promocji przedszkola i inne działania w tym zakresie - zespół może powołać przewodniczącego spośród swoich członków. c. zespół do spraw programów wychowania i efektów pracy dydaktycznej przedszkola - w skład zespołu wchodzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora przedszkola - zespół dokonuje przeglądu przedszkolnego zestawu programów wychowania pod kątem skuteczności i efektywności pracy dydaktycznej przedszkola - zespół powołuje przewodniczącego spośród swoich członków. 3) dyrektor przedszkola może powoływać inne zespoły stałe lub doraźne, a także komisje, 4) każdy zespół przygotowuje sprawozdania z efektów swojej pracy i przedstawia go Radzie Pedagogicznej.

§ 8

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez Osobę Prowadzącą, 2) zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola, 3) zatwierdzanie programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki i działań prozdrowotnych, 4) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedszkolnych. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy przedszkola oraz tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych, 2) projekt decyzji dyrektora przedszkola o skreślenie dziecka z listy wychowanków, 3) organizację Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i formy doskonalenia   zewnętrznego, 4) sprawozdania zespołów stałych i doraźnych Rady Pedagogicznej, 5) inne dokumenty wynikające z zapisów prawa oświatowego.

§ 9

Zasady protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej 1. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów. 2. Strony księgi są ponumerowane. 3. Księga jest opatrzona pieczęcią przedszkola i podpisem dyrektora przedszkola. 4. Księgę, która jest zapisana zaopatruje się w adnotację określającą liczbę stron księgi oraz datę początkową i końcową obejmującą pracę Rady potwierdzoną protokołami w tej księdze.

§ 10

Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola i wszystkimi uczestnikami życia przedszkolnego 1. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicami. 2. Rozstrzyganie sporów na terenie przedszkola odbywa się na zasadach negocjacji, porozumień i wzajemnego poszanowania stron. 1) skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej; nie rozpatruje się skarg zgłoszonych anonimowo lub telefonicznie, 2) skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 roboczych dni od daty przyjęcia, 3) skargi i wnioski złożone w okresie przerwy wakacyjnej, rozpatrywane będą w terminach liczonych od dnia wznowienia zajęć przedszkolnych, 4) każdy wniosek lub skarga składane są w sekretariacie przedszkola. 3.  Rozpatrywanie skarg: 1) w sporze pomiędzy dyrektorem przedszkola, a Radą Pedagogiczną lub nauczycielem decyzję podejmuje Osoba Prowadząca a. decyzja podejmowana jest do 30 dni roboczych od daty jej złożenia, b. na uzasadniony wniosek jednej z zainteresowanych stron złożony w terminie do 7 dni od podjęcia decyzji, osoba prowadząca może drugi raz rozpatrzeć skargę, 2) w sporze pomiędzy nauczycielami decyzję podejmuje dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej z zainteresowanych stron. a. decyzja podejmowana jest w ciągu 7 dni roboczych i ma charakter rozstrzygający, 3) w sporze pomiędzy pracownikami przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola z zachowaniem procedury opisanej w §10 ust. 3 pkt. 2. 4) w sporze pomiędzy dyrektorem a Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, decyzję podejmuje osoba prowadząca z zachowaniem procedury opisanej w §10 ust. 3 pkt 1. 4. Skargi na działania dyrektora przedszkola kierowane są do Osoby Prowadzącej; rozpatrywane są zgodnie z procedurą opisaną w § 10 ust. 2 pkt 1-4.

§ 11

Rada Rodziców

1.    W przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Rada Rodziców jest organem wspierającym przedszkole. 2.    Radę Rodziców wyłania ogół rodziców uczniów przedszkola, w ramach poszczególnych oddziałów, poprzez wybór jednego przedstawiciela danego oddziału. 3.    Przedstawiciele rodziców na wspólnym spotkaniu wybierają spośród swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. 4.    Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny (tzn. od września do września roku następnego, do czasu ukonstytuowania się nowej Rady). Nowe wybory odbywają się we wrześniu. 5.    Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący, który wybierany jest spośród przedstawicieli oddziałów w głosowaniu na pierwszym zebraniu. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje najpóźniej do 30 września i prowadzi jej dotychczasowy przewodniczący, a w przypadku inauguracji działalności Rady w przedszkolu lub innej sytuacji obowiązki te wykonuje dyrektor przedszkola. 6.    Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb. 7.    Zebrania są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Rady są dostępne w sekretariacie przedszkola do wglądu dla rodziców. 8.    Rada Rodziców: 1)   reprezentuje rodziców wobec przedszkola; współdziała z dyrektorem oraz ze wskazanymi przez niego wychowawcami i nauczycielami w celu lepszego realizowania zadań statutowych przedszkola wobec dzieci, 2)   pomaga w przygotowaniu uroczystości i imprez organizowanych przez przedszkole, 3)   podejmuje inicjatywy będące promocją przedszkola w środowisku lokalnym, a  przedstawiciele rodziców uczestniczą w spotkaniach informacyjnych dla kandydatów do przedszkola, 4)   organizuje rekolekcje wakacyjne, wyjazdy i inne wydarzenia dla rodzin o charakterze integracyjnym, formacyjnym, edukacyjnym itp.; w tym celu może współpracować z Radą Rodziców innej szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Fundację Na Rzecz Rodziny, 5)   może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej przedszkola; w tym zakresie skarbnik Rady prowadzi zapisy księgowe w formie uproszczonej, 6)   może występować z wnioskami i opiniamido dyrektora, a poprzez niego do Rady Pedagogicznej i Fundacji. Wystąpienia takie powinny mieć formę pisemną, 7)   na wniosek dyrektora przedszkola przedstawia opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, 8)   wspiera działania przedszkola związane z remontami i inwestycjami, 9)   opracowuje regulamin swojej działalności. 9.        Rada Rodziców przedstawia propozycje swoich inicjatyw dyrektorowi przedszkola do akceptacji. 10. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który musi być zgodny z zapisami statutu. Opisuje on między innymi: 1) organizację działania Rady, 2) zadania i uprawnienia przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Rady, 3) zasady wyboru prezydium Rady, 4) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady, 5) zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji działania Rady (m.in. protokołów ze spotkań). 11. Regulamin Rady Rodziców powinien zostać opracowany i przyjęty w  pierwszej kadencji działania Rady po uzyskaniu akceptacji dyrektora przedszkola.  

§ 12 

Prawa i obowiązki rodziców / opiekunów prawnych

1. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia mają prawo w szczególności do: 1) wsparcia ze strony przedszkola w wychowaniu dziecka w duchu katolickim oraz w jego rozwoju w sferze edukacyjnej, społecznej i fizycznej, 2) rzetelnej i systematycznej informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, 3) występowania w obronie naruszonych praw swojego dziecka zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale VI, 4) wyrażania zgody i prośby na objęcie dziecka przez przedszkole pomocą psychologiczną, logopedyczną i korekcyjno kompensacyjną, 5) pomocy ze strony przedszkola w kontaktach z innymi instytucjami zajmującymi się wsparciem dzieci i ich rodzin, 6) przekazywania przedszkolu kopii dokumentów wydanych o dziecku przez poradnię psychologiczno pedagogiczną lub inną, co umożliwi przedszkolu dostosowanie warunków wychowania do potrzeb dziecka, 7) występowania do dyrektora przedszkola z propozycjami dotyczącymi zasad funkcjonowania przedszkola. 2. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia mają w szczególności obowiązek: 1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez przedszkole, 2) informowania przedszkola o zaistniałych problemach dziecka, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu lub bezpieczeństwo i zdrowie innych dzieci, 3) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, 4) przybycia do przedszkola na prośbę dyrektora, lub wychowawcy grupy, nauczyciela, psychologa przedszkolnego, 5) ponosić koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu przedszkolnego zniszczonego przez dziecko, 6) comiesięcznego wywiązywania się z opłat czesnego i innych zobowiązań finansowych wobec przedszkola.  

Rozdział VII

Psycholog przedszkolny

§ 1

1. Psycholog przedszkolny: 1)    prowadzi badania diagnostyczne, w tym rozpoznaje potencjalne możliwości dzieci oraz wspiera ich mocne strony, 2)    wspiera nauczycieli i rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych (bierze udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z opisanymi procedurami), 3)    diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju dzieci, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec dzieci, rodziców i nauczycieli, 4)    mnimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych dzieci, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy psychologicznej w przedszkolu, 5)    udziela fachowej pomocy, wsparcia dla każdego potrzebującego dziecka, 6)    wspiera wychowawców grup oraz pracuje w określonych zespołach rady pedagogicznej, 7)    współtworzy program wychowawczy i program profilaktyki i działań prozdrowotnych, 8)    prowadzi konsultacje wspierające rodziców / opiekunów prawnych dziecka, 9)    możeorganizować i prowadzić szkolenia oraz zajęcia o charakterze warsztatowym lub integracyjnym dla nauczycieli, a także rodziców / opiekunów prawnych dzieci, 10)    współtworzy wraz z nauczycielamiindywidualne programy pomocy dzieciom, co może odbywać się też we współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, 11)    możeuczestniczyć jako obserwator w zajęciach edukacyjnych oraz aktywnie wspierać wychowawców w prowadzeniu pracy z dziećmi, 12)    prowadzi Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, 13)    prowadzi dziennik pracy oraz dba o powierzoną mu lub wytworzoną przez siebie dokumentację oraz przestrzega tajemnicy informacji niejawnych. 2. Psycholog przedszkolny posługuje się pieczątką imienną.  

Rozdział VIII

Nauczyciele

§ 1

1.    Nauczyciele powinni być dla swoich wychowanków świadkami wiary i przewodnikami po świecie wiedzy. Dlatego oczekuje się od nich: 1)      realizowania celu Fundacji, którym jest promowanie wizji rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny w duchu nauczania Kościoła katolickiego, w tym działalność na rzecz tak rozumianej rodziny oraz na rzecz każdego z jej członków 2)      troski o rozwój duchowy 3)      udziału w przedszkolnych spotkaniach formacyjnych prowadzonych dla nauczycieli, 4)      dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju własnej osobowości, 5)      rzetelnego – wynikającego z troski o dobro dzieci – realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych, 6)      pracy z dziećmi nieograniczającej się do zajęć przedszkolnych, 7)      uzupełniania wiedzy i doskonaleniaumiejętności pedagogicznych,                                           8)      twórczego kształtowania osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązywanie bliskiego i przyjaznego kontaktu, z jednoczesnym stawianiem wymagań uwzględniających możliwości dzieci, 9)      budowania klimatu, który tworzy ze społeczności przedszkolnej wspólnotę ludzi sobie bliskich, życzliwych i wzajemnie się wspierających w poszukiwaniu prawdy, odkrywaniu piękna i czynieniu dobra. 2.    Realizując zadania statutowe przedszkola nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za: 1)      prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy, 2)      jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 3)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu i poza nim, 4)      tworzenie przyjaznej atmosfery pracy w gronie współpracowników i dzieci, 5)      osobiste doskonalenie zawodowe, 6)      powierzone mienie przedszkola. 3.    Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności: 1)      przygotowywać się rzetelnie i systematycznie do zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 2)      uwzględniać w procesie edukacyjnym indywidualne możliwości i potrzeb dzieci, 3)      prowadzić na bieżąco dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki 4)      kontrolować i odnotowywać w dzienniku obecność dzieci, 5)      reagować niezwłocznie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, 6)      uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 7)      uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez przedszkole, 8)      zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 9)      w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 10)   na co dzień współpracować z innyminauczycielami, służyć pomocą zwłaszcza tym, którzy rozpoczynają pracę pedagogiczną, 11)   w sposób otwarty i życzliwy podejmować współpracę z rodzicami / opiekunami prawnymi, na bieżąco przekazywać im informacje na temat pobytu dziecka w przedszkolu, 12)  przestrzegać Regulaminu Pracy i statutu obowiązującego w przedszkolu. 4.    Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece grupie. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą: 1)      różnego typu narzędzi diagnostycznych; 2)      zapisów w dziennikach zajęć; 3)      gromadzonych materiałów pomocniczych (filmy, nagrania, zdjęcia, prace dzieci); 4)      pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu; 5)      zapisów audio – video; 6)      prowadzenia karty obserwacji dziecka. 5. Nauczyciel ma prawo w szczególności do: 1) ochrony przewidzianej prawem jak dla urzędnika państwowego, 2) szacunku ze strony wszystkich uczestników życia przedszkolnego, 3) autonomii w swojej pracy z zachowaniem przepisów prawa oświatowego i prawa szkolnego, 4) wyboru programu wychowania przedszkolnego zgodnego z aktualną podstawą programową oraz wyboru odpowiednich pomocy, 5) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.      

§ 2

Wychowawca grupy 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu (lub dwóm) z nauczycieli uczących w tym oddziale - zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się daną grupą do końca jej obecności w przedszkolu, czyli przez trzy lata. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zmienić wychowawcę. 4. Wychowawca prowadzi zebrania z rodzicami / opiekunami prawnymi zgodnie z ustalonym w przedszkolu harmonogramem. 5.Nauczyciel współdziała z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci w sprawach wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, przebiegu realizacji zadań programowych poprzez: 1)   informację o zadaniach wynikających z realizowanego programu, a także planu rozwoju przedszkola na zebraniach, 2)   informacje przekazywane na bieżąco, 3)   możliwość comiesięcznych konsultacji indywidualnych, 4)   uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach. 6. Wychowawca grupy powinien: 1)   poznawaćswoich wychowanków oraz rozeznać ich sytuację środowiskową, 2) dostosować formy pracy wychowawczej do wieku dzieci i ich potrzeb, 3) opracowywać plan pracy wychowawczej na podstawie przedszkolnego programu wychowawczego, 4) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami i specjalistami w celu koordynacji oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, 5) współpracować z rodzicami / opiekunami prawnymi w sprawach rozwojowych dziecka i w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, 6) monitorować, diagnozować postępy swoich wychowanków, 7) kontrolować frekwencję dzieci, 8) przeprowadzić w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 9) przygotować do dnia 30. kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich. 7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej.  

Rozdział IX

Pomoc wychowawcy

                                                                                            

§ 1

1.    W Przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi, w tym pomoc wychowawcy. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Do zadań pomocy wychowawcy należy: 1)   utrzymanie pomieszczeń przedszkola w czystości, 2)   zgłaszanie usterek i awarii, 3)   pomoc przy podawaniu posiłków, 4)   pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu, 5)   pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych, 6)   pomoc nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek, 7)   dbałość o ład i czystość zabawek, 8)   dbałość o bezpieczeństwo dzieci, min. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich zagrożeń dla dzieci, zniszczeń sprzętu.  

Rozdział X

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 1

1. Dzieci w przedszkolu mają w szczególności prawo do: 1)      katolickiego charakteru działań wychowawczych przedszkola, opieki duszpasterskiej, 2)      właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z: a)  zasadami pracy z małym dzieckiem, b) potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym: z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów), 3)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, 4)      wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności, 5)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 6)      poszanowania swej godności, nietykalności osobistej, 7)      codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, 8)      nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola, 9)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, 10)  szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 11)  poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby, 12)  uczestnictwa w programach wychowawczych i profilaktycznych przyjętych do realizacji w przedszkolu, 13)  przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu, 14)  stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola, 15)  zabawy, współdziałania z innymi, 16)  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 17)  racjonalnego żywienia, 18)  regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami życia społecznego, 19)  nagradzania wysiłku i osiągnięć, 20)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach oferty przedszkola, 21)  znajomości swoich praw i obowiązków, 22)  korzystania z zasad zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących placówek prowadzonych przez podmioty niebędące JST. 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek: 1)      stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola, 2)      bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych, 3)      poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych, 4)      troszczyć się o dobro wspólne, ład i porządek w przedszkolu.  

Rozdział XI

REKRUTACJA

§ 1

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci, jeżeli: 1)   są w wieku przedszkolnym, czyli mają od trzech do pięciu lat 2)   rodzice / opiekunowie prawni zgadzają się respektować i szanować zasady i wartości proponowane przez przedszkole. 2.Rodzice / opiekunowie prawni dziecka składają do sekretariatu przedszkola wymagane dokumenty w terminie określonym każdorazowo przez dyrektora przedszkola: 1)   ankietę o dziecku na druku przedszkolnym, 2)   kwestionariusz osobowy dziecka na druku przedszkolnym. 3. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna każdorazowo powoływana przez dyrektora przedszkola. Komisja podejmuje decyzję w oparciu: a) złożone dokumenty b) przeprowadzoną rozmowę z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka wraz z dzieckiem. 4. Komisja decyduje zwykłą większością głosów. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola w terminie 3 dni od otrzymania decyzji. Dyrektor podejmuje decyzję w terminie 3 dni, a jego decyzja jest rozstrzygająca. Przed podjęciem decyzji, dyrektor może poprosić na rozmowę dziecko i jego rodziców / opiekunów prawnych. 5. Warunkiem wpisania dziecka na listę przyjętych do przedszkola jest: 1) wcześniejsze wpłacenie wpisowego w wysokości ustalonej na dany rok szkolny i podanej do ogólnej wiadomości w terminie ustalonym przez dyrektora, 2) podpisanie umowy o kształcenie dziecka. 6.    Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci: 1)   uczęszczające już do przedszkola, 2)   rodzeństwo dzieci uczęszczających do placówek Fundacji Na Rzecz Rodziny, 3)   dzieci  pracowników placówek Fundacji Na Rzecz Rodziny. 7.    Zapisy dzieci do przedszkola trwają od początku drugiego półrocza roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzi się zapisy – aż do wyczerpania miejsc; jeśli w przedszkolu są wolne miejsca, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego. 8.    W wyjątkowych sytuacjach dyrektor wyraża zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka minimum 2,5 rocznego.  

Rozdział XII

Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 1

1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 2. Z wnioskiem o skreślenie może wystąpić:            1) wychowawca grupy,            2) dyrektor przedszkola,            3) inny członek Rady Pedagogicznej. 3. Dziecko może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola, gdy: 1)zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,           2) występuje brak współpracy pomiędzy nauczycielem a rodzicem / opiekunem prawnym w rozwiązywaniu problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka, 3) następuje rozwiązanie umowy o kształcenie z powodu niewywiązywania się rodziców / opiekunów prawnych dziecka z płatności wobec przedszkola lub innych powodów określonych w tej umowie. 4. Dziecko jest skreślane z listy uczęszczających do przedszkola także w momencie rozwiązania na wniosek rodziców / opiekunów prawnych umowy o kształcenie dziecka zawartej pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka a dyrektorem przedszkola. 5. Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola na wniosek przedszkola jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o kształcenie. 6. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci pięcioletnich, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym mogą złożyć odwołanie od decyzji o skreśleniu dziecka do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Mazowieckiego Kuratora Oświaty) za pośrednictwem dyrektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rozdziała XIII

SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Katolickie Przedszkole Fundacji Na Rzecz Rodziny w Warszawie jest placówką niepubliczną z uprawnieniami przedszkola publicznego i z tego tytułu otrzymuje dotacje od m. st. Warszawy na podstawie odrębnych przepisów. 2. Rodzice / opiekunowie prawni wychowanka ponoszą obowiązkowe koszty kształcenia w postaci comiesięcznego czesnego w wysokości określonej w umowie o kształcenie bądź w aneksie do niej w wysokości i na warunkach określonych w umowie o kształcenie bądź w aneksie do niej. 3. Rodzice / opiekunowie prawni wpłacają obowiązkowe, bezzwrotne i jednorazowe wpisowe w terminie określonym w Rozdziale XI statutu. Wysokość wpisowego może ulec zmianie w każdym roku szkolnym. 4. Rodzice / opiekunowie prawni regulują w każdym miesiącu należności związane z zapewnieniem dzieciom wyżywienia w przedszkolu. 5. Przedszkole organizuje odpłatne zajęcia z zakresu języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Opłata uiszczana jest jednorazowo w każdym semestrze (dwa razy w roku szkolnym). 6.Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice / opiekunowie prawni we wrześniu każdego roku uczęszczania dziecka do przedszkola. 7. Zmiany wysokości zobowiązań finansowych rodziców / opiekunów prawnych wobec przedszkola są podawane do wiadomości z trzymiesięcznym wyprzedzeniem przed upływającym terminem płatności.  

Rozdziała XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Osoba Prowadząca przedszkole. 2. Statut obowiązuje w równej mierze wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 3. Sprawy nierozstrzygnięte niniejszym statutem reguluje obowiązująca Ustawa o systemie oświaty i inne akty prawa oświatowego.

§ 2

1. Statut oraz jego nowelizacje obowiązują od dat wskazanej w odnośnych uchwałach. 2. Dyrektor przedszkola podaje statut lub jego nowelizacje do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w odnośnych uchwałach.