ROZWÓJ

Staramy się wprowadzać dzieci w świat wartości, przygotowywać do dokonywania dobrych, samodzielnych wyborów, podejmowania odpowiedzialności za swoje czyny, odkrywania swoich talentów.

Chcemy wspierać je w dążeniu do samodzielności, a nie wyręczać. Budujemy i wzmacniamy  w naszych wychowankach pozytywny obraz samego siebie. Stwarzamy okazję do doświadczenia swoich mocnych stron, wspieramy w pokonywaniu słabości. Przystosowujemy dzieci do życia w społeczeństwie, dbamy o ich bogate doświadczanie sytuacji społecznych podczas zabawy, nauki i codziennych czynności.
Chcemy stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i wyrażania jej w twórczości dziecka (słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej), rozbudzać indywidualne zdolności twórcze dziecka. Ważne jest dla nas także kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej przy jednoczesnej otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów.